Mijnraad

Inloggen

Wat doen wij

 • iedereen (publiek zichtbaar)

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Dit is geregeld in de Mijnbouwwet. De Mijnraad brengt advies uit over het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte, en het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. De Raad wordt op het volgende bevraagd:

De Mijnraad wordt door de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd te adviseren over het verlenen of intrekken van de volgende beschikkingen:

 • Een vergunning voor het opsporen van delfstoffen of aardwarmte; 
 • Een vergunning voor het winnen van delfstoffen of aardwarmte; 
 • Een vergunning voor het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond; en
 • Een vergunning voor het opsporen van CO2-opslagcomplexen.
 • Instemming met winnings- en opslagplannen.

De Mijnraad baseert zijn advies mede op de adviezen van:

 • TNO-AGE voor de geologische aspecten;
 • Staatstoezicht op de Mijnen voor de technische aspecten;
 • EBN voor de financiële aspecten;
 • De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) voor bodembeweging. 

 En voor de regionale/lokale aspecten, de betrokken

 • provincie(s);
 • gemeente(n); en/of
 • waterschap(pen).

Deze adviezen worden allemaal voorgelegd aan de Mijnraad. De Mijnraad beoordeelt deze adviezen - afzonderlijk, in hun onderlinge samenhang en in de bredere maatschappelijke context – en komt tot een eigen advies.

Mede op basis van het advies van de Mijnraad neemt vervolgens de Minister van Economische Zaken en Klimaat een besluit over de betreffende vergunningaanvraag of instemmingverzoek.

Tevens kan de Mijnraad door de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd worden te adviseren over voorgenomen beleid of wijzigingen inzake de mijnbouwwet- en regelgeving.